Beskrivelse af Vindpark Thorup-Sletten

Her kan du se mere omkring det konkrete projekt og læse mere generelt om Vindmøller. Du kan navigere rundt via sidens menu.

Projekt oversigt
 • Placeret i Vesthimmerland Kommune og Jammerbugt Kommune
 • Antal vindmøller: 18 vindmøller
 • Vindmølle højde: op til 150 meter ved vingespids
 • Installeret kapacitet: ca. 77 MW
 • Forventet produktion: ca. 263,3 mio. kWh/år. Produktionen vil kunne dække ca. 65.825 husstandes årlige elforbrug*.
 • Energiparkens forventede levetid: op til 30 år

*Beregnet ud fra husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år.

Om projektet
Eurowind og GK Energi ønskede oprindeligt at opstille 20 nye vindmøller ved Thorup-Sletten nordvest for Aggersund. Af de 20 møller ville de 11 stå i Vesthimmerlands Kommune og de 9 i Jammerbugt Kommune. De 20 nye møller skulle opstilles på 2 parallelle linjer, hvor den vestlige række forventedes at indeholde 12 møller og den østlige række forventedes at indeholde 8 møller.

Efter forhandlinger med Vesthimmerlands Kommune er det blevet besluttet at udtage de nederste 2 vindmøller, der skulle opstilles tættest på Aggersborg.

Projektet består herefter af 18 stk. vindmøller. 9 vindmøller i hver kommune.

Til projektet er valgt Siemens-Gamesa SWT 130 med en installeret effekt på 4,3 MW. Med en Rotordiameter på 130 meter og navhøjde på 85 meter, giver det en totalhøjde på lige under 150 meter til vingespids i topstilling.
De 18 nye møller vil have en samlet effekt på ca. 77 MW og en el-produktion svarende til det årlige el-forbrug i ca. 65.000 husstande.

Der er indgået lodsejeraftaler på hele det potentielle område, samt købsaftaler på 22 eksisterende mindre møller der forudsættes nedtaget, for at give plads til de nye møller.

Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune vedtog i september 2018 lokalplaner med tilhørende miljørapporter og meddelte på baggrund af miljørapporten også VVM-tilladelser til projektet. Plangrundlaget gav mulighed for opførelse af 9 vindmøller med tilhørende teknik og ad gangsveje i Jammerbugt Kommune og 9 vindmøller med tilhørende teknik og adgangsveje i Vesthimmerlands Kommune, så det samlede projekt på Thorup-Sletten udgjorde 18 vindmøller, hver med en totalhøjde på 150 meter. Efter vedtagelsen af plangrundlaget blev der meddelt byggetilladelse til vindmøllerne, og møllerne har således været i drift siden 2020.

Plangrundlaget blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, som derefter ophævede kommunernes VVM-tilladelser, den fælles miljørapport og Jammerbugt Kommunes lokalplan og hjemviste sagerne til fornyet behandling. Som følge af at nævnet ophævede den fælles miljørapport blev Vesthimmerlands Kommunes lokalplan og kommuneplantillæg ugyldige. På baggrund af nævnenes afgørelser skulle der igangsættes en lovliggørelsesproces.

Administrationen i både Vesthimmerlands Kommune og Jammerbugt Kommune har i samarbejde fået udarbejdet det nødvendige plangrundlag for en retlig lovliggørelse. Det udarbejdede plangrundlag omfatter:
 • Kommuneplantillæg KP21-04 Vindmøller Thorup-Sletten (Vesthimmerlands Kommune)
 • Lokalplan 1126 Vindmøller, Thorup-Sletten (Vesthimmerlands Kommune)
 • Lokalplan 03-002 Vindmøller, Thorup Sletten (Jammerbugt Kommune)
 • Én samlet miljørapport: Vindmøller ved Thorup-Sletten, opdateret miljørapport 2022
 • Udkast til §25-tilladelse
Da der er tale om en retlig lovliggørelse af et allerede opført anlæg, er der ikke ændringer i afgrænsning af planområde, rammer og bestemmelser i kommuneplantillægget og lokalplanen i forhold til det oprindelige plangrundlag, som blev hjemvist af klagenævnene.