Køberetsordningen

Ifølge køberetsordningen skal opstillere af vindmøller udbyde mindst 20 procent af vindmøllen i ejerandele til kostpris.

Hvem er omfattet af ordningen?
For at være berettiget til at købe andele i en vindmølle skal du opfylde følgende betingelser på tidspunktet for udbuddet:
  • Du skal være over 18 år
  • Du skal have folkeregister adresse eller eje en fritidsbolig i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet eller have folkeregister adresse, eller eje en fritidsbolig i den/de kommune(r), hvor vindmøllen opstilles (den førstnævnte gruppe har forrang til at købe andele) Fritidsboligen skal have været ejet af pågældende person i mindst 2 år før udbuddet annonceres, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.

Hvornår foregår udbuddet?
Tidspunktet for udbuddet afhænger af, om der er tale om hav- eller landvindmøller.

Udbud i forbindelse med landvindmøller må tidligst finde sted efter, at vindmølleopstilleren har sikret sig, at vindmøllerne lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf, hvilket først kan ske efter, at det kommunale plangrundlag (lokalplan m.v.) er endeligt godkendt.

Udbuddet skal samtidig ske inden vindmøllerne tilsluttes det offentlige el-net.

Hvordan får jeg information om udbuddet?
Hvis du gerne vil købe andele i et vindmølleprojekt, skal du holde øje med aviserne. Udover lokalavisen vil udbuddet også blive annonceret i en regionalavis samt her på siden www.VindparkThorup-Sletten.dk.

Energistyrelsen opretter og driver en hjemmeside, som bl.a. oplyser om de konkrete udbud. Hjemmesiden er dog under renovering, hvorfor der i stedet kan tages direkte kontakt til Energistyrelsen.

Når udbuddet har været annonceret, kan du henvende dig til opstilleren og få yderligere information om vindmølleprojektet og mulighederne for at købe andele. Du kan også hente udbudsmaterialet og annonceteksten via ovennævnte vindmølleprojektoversigt.

I løbet af udbudsperioden, som varer min. 8 uger, kan du desuden deltage i et offentligt møde om udbuddet, som opstiller er forpligtet til at afholde. Tid og sted for mødet vil fremgå af udbudsannoncen.

Mødet må tidligst afholdes 2 uger efter, at annoncen er indsat i avisen, og senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud.


Sådan søger du om køberet
  • Hold øje med annoncering af udbuddet i aviserne. Opstilleren af vindmøllerne har pligt til at informere om mulighederne for at købe ejerandele ved annoncering i en lokalavis samt en regionalavis.
  • Send en ansøgning om ejerandele til udbyderen. Krav til ansøgningen vil fremgår af udbudsmaterialet.

Opstilleren af vindmøllerne giver dig besked om, hvordan ejerandelene er blevet fordelt. Først fordeler opstilleren ejerandele til alle, der er mindst 18 år og har folkeregister adresse eller har ejet en fritidsbolig i mindst 2 år, højst 4,5 km fra opstillingsstedet. Hvis der herefter er flere ejerandele, kan de fordeles til personer, som er over 18 år og har fast bopæl eller har ejet en fritidsbolig i mindst 2 år i den/de kommune(r), hvor vindmøllen opstilles. Ejerandelene fordeles sådan, at alle, der har afgivet bud på mindst 1 ejerandel, først får 1 ejerandel. Derefter får alle, der har afgivet bud på mindst 2 ejerandele, yderligere 1 ejerandel osv. Hvis antallet af ejerandele er mindre end det antal ejere, som ønsker at købe ejerandele, skal Energistyrelsen.dk foretage en lodtrækning mellem de interesserede købere.

Ovenstående er et udsnit fra www.energistyrelsen.dk hjemmeside, hvor du også kan søge yderligere information om ordningen. Har du konkrete spørgsmål omkring ordningen kan de rettes direkte til V.E.-administrationen på tlf. 70 21 50 74 eller på e-mail VE@ens.dk.